Kadry

•  Prowadzenie dokumentacji kadrowej i archiwizowanie dokumentów.

•  Kompletowanie dokumentacji związanej z przyjęciem pracownika i nawiązania stosunku pracy.

•  Sporządzanie zakresów obowiązków służbowych.

•  Przygotowanie dokumentacji związanej z wypowiedzeniem i rozwiązaniem umów o pracę.

•  Prowadzenie ewidencji czasu pracy oraz innych obowiązujących ewidencji pracowniczych.

•  Ustalanie uprawnień do świadczeń pracowniczych, w tym : urlopów, ekwiwalentów, nagród i innych.

• Reprezentowanie pracodawcy i udzielanie wyjaśnień podczas kontroli PIP, PIS, ZUS, GUS i innych.

•  Prowadzenie korespondencji z ZUS, US, PIP, komornikami itp.

•  Sporządzanie deklaracji PFRON, SOD, GUS i innych.

• Tworzenie regulaminów pracy i wynagrodzenia.

• Współpraca z archiwum.

• Organizacja badań lekarskich.

•  Prowadzenie Ubezpieczeń Grupowych i Indywidualnych.